Actiepunten Zorg

GroenLinks wil:

  • Menskracht vrij maken om de gemeenten waar nodig te ondersteunen bij hun zorgtaken
  • Monitoren van de gevolgen van de overdracht van zorg naar gemeenten
  • Een zorgfonds voor het oplossen van onvoorziene knelpunten in de zorg
  • Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, cliëntenorganisaties en patiëntenverenigingen
  • Desgewenst faciliteren van coördinatie van inkoop van zorg van gemeenten
  • Blijven ondersteunen en coördineren van belangenorganisaties die ontwikkeling, emancipatie en
  • Participatie van de burger als doel hebben
  • Blijven subsidiëren van projecten die participatie en sociale en maatschappelijke ontwikkeling van inwoners als doel hebben
  • Gemeenten blijven ondersteunen bij de werving en begeleiding van vrijwilligers voor zorg(loketten)
  • Initiatieven steunen die armoede voorkomen en bestrijden