Duurzame provincie

Goed openbaar bestuur betekent ook dat je als overheid het goede voorbeeld geeft. Op initiatief van GroenLinks doet de provincie al aan green accounting en duurzame inkoop.  We kunnen nog meer doen, zoals minder gebruik van dienstauto’s, verduurzamen van dienstauto’s, slimmere verlichting, donker waar het kan.

We zien dat gemeenten de komende jaren in moeilijk vaarwater terecht komen, ondermeer door de decentralisatie en de daaraan gekoppelde bezuinigingen, maar ook door een te optimistisch grondbeleid. GroenLinks vindt dat kwetsbare groepen niet de dupe mogen worden van falend financieel beleid. De provincie moet haar rol als toezichthouder serieus nemen en zonodig ingrijpen. De provincie heeft ook een rol als het gaat om signaleren van problemen. Daarom moet de provincie moet cliëntenorganisaties ondersteunen zodat zij hun signalerende taak goed kunnen uitvoeren.