Trein en bus

GroenLinks wil investeren in meer openbaar vervoer met een hogere frequentie en goede aansluitingen tussen trein en bus. Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen die met een rollator lopen of met buggy’s.

Tevens wil GroenLinks inzetten op duurzamer vervoer. Bij nieuwe concessies zal dat wat GroenLinks betreft een randvoorwaarde zijn voor toekomstige vervoerders.

Light rail en/of elektrische bussen zijn voor gebieden rondom steden ook een goede vorm van vervoer. GroenLinks wil hier provinciebreed onderzoek naar doen.

Bedrijventerreinen en woonwijken dienen met openbaar vervoer en fiets goed bereikbaar te zijn.

Het woon– en werkverkeer moet vooral mogelijk worden gemaakt per fiets of openbaar vervoer.

Daarnaast willen we stimuleren dat mensen dichter bij hun werk kunnen gaan wonen.

GroenLinks wil de mobiliteitsmiddelen met voorrang inzetten voor het openbaar vervoer. Met voortvarendheid wordt de vergroting van de spoorcapaciteit en stationscapaciteit voortgezet. Aanvullend zal tussen Zutphen en Zwolle een light–rail dan wel sprinter het personenvervoer fors doen stijgen en navenant de druk op de wegen doen afnemen. Daartoe is wel een verdubbeling van het spoor tussen Deventer en Olst–Wijhe nodig. Na de opening van stations in Bathmen, Deventer–noord en Deventer–zuid is het spoornet in de Stedendriehoek compleet en is een doorgroei met jaarlijks 10% personenvervoer mogelijk.

Een station Zwolle–Zuid is onontbeerlijk voor een goed vervoer over spoor in Overijssel.

Om in Overijssel de aan– en afvoer naar alle stations te faciliteren zal de fietsenstallingcapaciteit met voorrang worden uitgebreid. De plannen rond de verschillende stations worden voortvarend uitgevoerd.

Tevens willen wij het fietspadennet uitbreiden in overleg met gemeenten, zodanig dat zowel werkverkeer als toeristisch fietsverkeer wordt gestimuleerd.