Otters eind 2019 veilig over provinciale weg Emmeloord-Kampen (N765)

Eind oktober stelde GroenLinks-Statenlid Kees Slingerland diverse vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel. Aanleiding was een opnieuw aangereden otter op de plek waar het Ganzendiep de provinciale weg Emmeloord-Kampen (de N765) kruist. Uit de antwoorden van GS blijkt dat juist daar komend jaar een reconstructie van de Ganzensluis zal plaatsvinden

Dit werk zal worden gecombineerd met het plaatsen van rasters om de otters te geleiden naar de reeds aanwezige doorgang bij de sluis. Ook op enkele andere plaatsen in de provincie bestaan plannen voor aanvullende maatregelen om de otters minder verkeersslachtoffer te laten worden.

Veel otter-verkeersslachtoffers
GroenLinks stelde ook de vraag hoeveel otter-verkeersslachtoffers er de afgelopen jaren zijn gevallen. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er provinciaal vanaf 1 januari tot heden in totaal negenenzestig otters slachtoffer in het verkeer werden. Het grootste deel, zo'n veertigtal, daarvan viel in Noordwest-Overijssel en in Twente het kleinste deel (slechts drie). In de IJsseldelta vielen een tiental slachtoffers  en in Midden-Overijssel waren dat er zeven. Deze gegevens zijn afkomstig van onder andere Wageningen Environmental Research. Gemiddeld vielen er per jaar veertien otterslachtoffers en slechts in enkele gevallen gebeurde het vaker op dezelfde plaats.

Rasters, tunnels, roosters en passages
Het voorkomen van verkeersslachtoffers onder de otters kan door het plaatsen van (combi-)rasters, kleinwildtunnels, wildroosters en kleinwildpassages. Uit de beantwoording van de GroenLinks-vragen blijkt dat er al budget is gereserveerd voor het oplossen van de knelpunten Slijkenburgerdijk (N351) en Zwartsluis-Beukers (N334). Ook voor de plek waar het ongeval op 21 oktober plaatsvond wordt in 2019 aan oplossingen gewerkt: de Ganzensluis wordt gereconstrueerd. Daarbij worden gelijk faunavoorzieningen bij het Ganzendiep gerealiseerd door rasters te plaatsen, zodat de otters gebruik kunnen maken van de al aanwezige doorgang bij de sluis.

Samenwerking
Kees Slingerland stelde ook vragen naar samenwerking met waterschappen, gemeentes en terreinbeheerders. Dat gebeurt in een aantal gevallen, waarvan de provincie de oplossing voor het knelpunt N334 Zwartsluis-Beukers noemt. Daar wordt samengewerkt met het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de terreinbeherende organisaties. Uiteraard kost dit meer voorbereidingstijd omdat alle oplossingen afstemming tussen de verschillende partijen vragen. Al met al is Statenlid Kees Slingerland positief over de activiteiten die de provincie op dit gebied uitvoert: “wij zijn vooral blij dat er op redelijk korte termijn op een drietal verkeersoversteken maatregelen worden genomen. Er blijven echter nog steeds een aantal plaatsen over waar maatregelen nodig zijn. Laten we hopen dat na de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 opnieuw geld beschikbaar wordt gesteld om jaarlijks op enkele knelpunten voor overstekende otters maatregelen te treffen”.