Standpunten

Standpunten

Bestuur en Financiën

GroenLinks vindt dat de provincie zich niet moet beperken tot kerntaken. Er zijn een aantal waarden leiden voor GroenLinks: solidariteit, duurzaamheid, diversiteit. En die waarden bepalen de keuzes die we maken. Voor de provincie betekent dit dat we meer moeten doen dan ons beperken tot de wettelijke kerntaken.

Cultuur en monumentenzorg

Er is in alle opzichten veel aanbod van cultuur in de provincie Overijssel. GroenLinks vindt dat het zaak is om ondanks de steeds beperktere financiële ruimte van Rijk, provincie en gemeenten toch zo veel mogelijk in stand te houden. Cultuur is en blijft belangrijk als uitingsvorm van creativiteit en emotie voor jong en oud

Milieu en energie

We moeten toe naar een wereld waarin we niet steeds meer energie nodig hebben, maar waarin we gebruik maken van hernieuwbare energie; een wereld waarin we niet steeds meer, en dus ook meer afval, produceren, maar een wereld waarin alles hergebruikt is en kan worden. Het cradle to cradle-principe is hierbij het uitgangspunt.

Natuur en Landbouw

Voor GroenLinks ligt de nadruk vanzelfsprekend op duurzaam ruimtegebruik. De ruimte in Nederland is schaars. Veel partijen vechten om deze schaarse ruimte en de natuur heeft in dit gevecht vaak onvoldoende stem.

Ruimte en water

Voor GroenLinks ligt de nadruk vanzelfsprekend op duurzaam ruimtegebruik. De ruimte in Nederland is schaars. Veel partijen vechten om deze schaarse ruimte.

Verkeer en openbaar vervoer

Grote delen van Overijssel worden steeds onbereikbaarder: buslijnen worden geschrapt, treinen rijden minder vaak en de afstemming tussen verschillende vervoersbedrijven laat te wensen over. Veel mensen zijn afhankelijk van dit openbaar vervoer. GroenLinks vindt dat alle regio’s een goede ontsluiting moeten hebben.

Werk en economie

GroenLinks streeft naar een duurzame groene economie, met als basisthema’s energieneutraal, kennisintensief, milieuvriendelijk en zonder aantasting van de natuur. Een economie die ook zorgt voor werkgelegenheid, die past bij de bestaande en toekomstige beroepsbevolking.

Zorg

Sinds januari 2015 zijn de zorgtaken van de provincie overgedragen aan de gemeenten. GroenLinks vindt dat de verantwoordelijkheid van de provincie voor de jeugdzorg nu niet ineens kan stoppen nu deze wordt ondergebracht wordt bij de gemeenten.